Algemene voorwaarden ArtSuppliesPro

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ARTSUPPLIESPRO, EEN HANDELSNAAM VAN ARTIMORRA B.V., GEVESTIGD TE DRACHTEN

VOORWOORD

ArtSuppliesPro is een webwinkel voor iedereen, maar vooral voor de professionele beeldend kunstenaar, in het leven geroepen door een kunstenaar. Producten die door professionele kunstenaars worden gebruikt in hun beroepsbeoefening moeten van de hoogste kwaliteit zijn en tegen een betaalbare prijs verkrijgbaar. Professionele kunstenaars die aangesloten zijn bij de Beroeps Organisatie Kunstenaars genieten kortingen en krijgen voorrang bij ArtSuppliesPro. ArtSuppliesPro heeft uitstekende contacten met toonaangevende leveranciers en zal haar productenrange uitbreiden met alleen die producten die hun kwaliteit hebben bewezen. Alles voor de kunst.


1.ALGEMEEN

1 Op alle offertes van, alle opdrachten aan, alle aanbiedingen aan en alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van onze producten, diensten en werkzaamheden alsmede de uitvoering van dergelijke overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden

2 Onder de “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts-) persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, terzake van koop bij ons en/of dienstverlening door ons en/of opdrachtverlening aan ons en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

3 Tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk door ons is aanvaard, gelden de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden niet.

4 Indien wij met de wederpartij een overeenkomst hebben gesloten waarbij de toepasselijkheid van deze voorwaarden is overeengekomen, dan zijn deze voorwaarden tevens van toepassing bij eventuele door de wederpartij nadere mondelinge, telefonische of per telefax of op andere wijze gegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

2. OFFERTES/AANBIEDINGEN/OPDRACHTBEVESTIGING/WIJZIGINGEN

1 Alle offertes waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend voor de opdrachtnemer en de opdrachtgever. De opdrachtnemer is eerst gebonden door zijn schriftelijke bevestiging van de opdracht. Hetzelfde geldt ten aanzien van later door de opdrachtgever verzochte aanvullingen en/of wijzigingen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst respectievelijk aanvulling of wijziging juist en volledig weer te geven. Alle genoemde prijzen zijn exclusief hetgeen verschuldigd is ter zake van omzetbelasting of andere daarmee overeenstemmende heffingen. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, website en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk of via E-mail is bevestigd.

3 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen, zonder opgave van redenen te weigeren.


3 OVEREENKOMST

1 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaard wordt, hebben wij het recht dit aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2 De overeenkomst zal niet eerder tot stand komen dan na ontvangst en acceptatie van ons van de door de opdrachtgever gedane betaling via de site of contant.


4 PRIJZEN

1 Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.

2 Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief belastingen en/of overige lasten van overheidswege, gebaseerd op uitvoering in de normale werktijden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en/of anders vermeld op de website van ArtSuppiesPro. 

3 De  opdrachtnemer is, indien na het indienen van een offerte of na het tot stand komen van een overeenkomst, de kostprijsbepalende factoren een verhoging ondervinden, gerechtigd de overeengekomen prijs tot het moment van aflevering respectievelijk aanvang van de uitvoering van de opdracht te verhogen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  

4 Eventueel door ons verleende betalings- en andere kortingen hebben betrekking op de prijs, exclusief omzetbelasting, tenzij anders is vermeld op de website.

5 Afspraken betreffende prijsverlaging en/of prijsstijging zijn alleen bindend na onze schriftelijke en/of electronische (E-mail) toestemming.

6 Kosten, verbonden aan door de opdrachtgever verzochte wijzigingen en aanvullingen, komen voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtnemer mag deze extra kosten zonder meer doorberekenen, tenzij bij aanvulling of wijziging door de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk een kostenopgave is verzocht en tevens is bepaald dat eerst tot uitvoering door de opdrachtnemer mag worden overgegaan na verkregen toestemming op grond van deze kostenopgave. Het  in de voorgaande zin bepaalde geldt niet indien op verzoek van de opdrachtgever de aangevulde of gewijzigde opdracht terstond moet worden uitgevoerd. In een dergelijk geval is de wederpartij zonder meer gehouden alle daaruit voortvloeiende extra kosten te voldoen, conform de opgave van de opdrachtnemer.

5 LEVERING EN LEVERTIJD


1 Tenzij anders is overeengekomen, geschieden onze leveringen op de conditie en tegen kosten zoals vermeld op onze website. 

2 Als datum van levering geldt het tijdstip waarop wij de goederen in de macht van de wederpartij hebben gebracht, danwel de datum waarop wij aan de wederpartij mededeling hebben gedaan dat de goederen op een aangegeven plaats ter beschikking zijn gesteld.

3 Kosten van eenvoudige verpakking komen voor onze rekening. Wij zijn gerechtigd duurdere verpakking, zoals kratten, containers e.d. in rekening te brengen. Kosten die worden doorberekend aan ons door derden worden doorberekend aan de opdrachtgever. 

4 De door ons opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering zullen wij derhalve schriftelijk in gebreke moeten worden gesteld waarbij de wederpartij aan ons alsnog een redelijke termijn dient te gunnen om alsnog aan onze verplichting te voldoen. Levertijden van ArtSuppliesPro zijn afhankelijk van de partijen waar ArtSuppliesPro haar producten inkoopt opdrachtgever gaat hier mee akkoord.

5 De overeengekomen leveringstermijn vangt aan op de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, c.q. de datum waarop wij beschikken over de noodzakelijke bescheiden, gegevens e.d, c.q. de datum van ontvangst van hetgeen de wederpartij volgens de overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te voldoen.    

6 Indien is overeengekomen dat levering binnen een bepaald tijdvak zal plaatsvinden, hebben wij het recht om het precieze tijdstip der levering te bepalen.

7 Indien geen tijdstip waarop, of tijdvak waarbinnen geleverd dient te worden, is overeengekomen, dan dient levering plaats te vinden binnen een, de aard van de zaak en omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke termijn na het afsluiten van de overeenkomst.

8 Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd zoals hiervoor aangegeven door de wederpartij niet zijn afgenomen zullen wij de wederpartij schriftelijk in gebreke stellen en alsnog een redelijke termijn voor afname gunnen. Wanneer de wederpartij na het verstrijken van die redelijke termijn met de in ontvangstneming in verzuim is, zullen wij de goederen voor zijn rekening en risico opslaan. Wanneer de bewaring van de goederen ernstige bezwaren of onredelijke kosten zou meebrengen, zijn wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze goederen. De opbrengst van de verkoop van de betreffende goederen zal dan in de plaats treden van die goederen, waarbij wij ons het recht voorbehouden de door ons geleden schade en gemaakte kosten ten gevolge van het verzuim van de koper met de opbrengst van de verkoop te verrekenen.

9 Afroeporders, waaronder verstaan worden de orders waarbij het tijdstip van levering afhankelijk is gesteld van een afroep door de wederpartij, moeten binnen de termijn bij de overeenkomst bepaald, en bij gebreke van een dergelijke bepaling, binnen de tijdsperiode van een halfjaar, te rekenen vanaf de dag van de sluiting van de koopovereenkomst, ingedeeld, afgeroepen en afgenomen worden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door het enkele verloop van de tijdsperiode is de wederpartij in gebreke. 
Artikel 5 lid 9 is van overeenkomstige toepassing.

10 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald gaat het risico voor het geheel of gedeeltelijk verlies van de goederen en alle eventueel daarmee gepaard gaande gevolgschade bij de aflevering over de wederpartij.

11 Alle getoonde afbeeldingen op onze websites zijn ter illustratie, en bedoeld om een idee te geven van een specifiek product. Het origineel geleverde kan afwijken van getoonde afbeelding.

6 RETOUR

Wanneer u op maat gemaakte artikelen bestelt, hebt u geen recht van retour. Onder op maat gemaakte artikelen vallen alle op maat en op aanvraag gemaakte opgespannen doeken en lijsten, ook de doeken en lijsten uit de lijst van standaardafmetingen. Op alle overige artikelen heeft u 21 dagen recht van retour, mits ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking.

7 TRANSPORT / RISICO

1 Wanneer niet de fabriek als plaats van feitelijke levering is vermeld, dan wordt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d., indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Indien de wederpartij specifieke wensen heeft inzake het transport/ de verzending, zullen de meerkosten daarvan bij het afsluiten van de overeenkomst afzonderlijk aan de wederpartij worden opgegeven en komen deze meerkosten voor zijn rekening.

2 Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor ons risico, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In dat laatste geval is het risico van het transport voor rekening van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat de vrachtbrieven, vervoersadressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

8 OVERMACHT    

1 Onder overmacht wordt ten deze verstaan; elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Onder “overmacht” wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

2 Indien zich een overmachtsituatie voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering der overeenkomst uit te stellen danwel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de wederpartij zal hierover overleg gepleegd worden.

3 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

9 AANSPRAKELIJKHEID

1 In geval van manco’s, gebreken in of beschadigingen aan het geleverde, danwel vertraging in de levering, zijn wij slechts aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van onze schuld.

2 Onze aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken producten.

3 Indien de verhouding van de door de wederpartij te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door de wederpartij geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door ons te vergoeden schade gematigd worden.

4 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van onze leveranciers en vervoerders en ondergeschikten zijn wij niet aansprakelijk.

5 Bedrijfsschade komt niet voor vergoeding in aanmerking. De wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

10 RECLAMES

1 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen te beschikking van de wederpartij staan.

2 Eventuele klachten c.q. reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien de wederpartij binnen 2 werkdagen na ontdekking van het gebrek, danwel binnen 2 werkdagen nadat de wederpartij het gebrek redelijkerwijs had behoren te ontdekken, ons daarvan schriftelijk, in kennis heeft gesteld, onder een nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd, alsmede met een opgave van de betrokken paklijst of factuurnummer. Op producten welke van onze magazijnen door de wederpartij worden afgehaald, worden alleen bij afgifte van die producten reclames in behandeling genomen.

3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 7 dagen na verzenddatum der facturen.

4 Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

5 Onverminderd het in de vorige leden van dit artikel bepaalde, zullen over goederen, die op enigerlei wijze door de wederpartij zijn be- of verwerkt, geen reclames meer in behandeling worden genomen.

6 Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.

7 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijk toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden. Retournering van het geleverde is niet mogelijk als het maatwerk betreft tenzij na onze nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

8 Indien een klacht ten aanzien van leveringen gegrond wordt bevonden, zijn wij naar eigen keuze verplicht om: of kosteloos zo snel mogelijk herlevering te laten volgen, of het reeds betaalde aan de koper te restitueren. Hangende het onderzoek van een klacht, hebben wij het recht verdere leveringen op te schorten, tot dat een bevredigende oplossing is verkregen, in welk geval de oorspronkelijke leveringstermijn overeenkomstig wordt verlengd.

11 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1 Alle door ons geleverde en zich bij/onder de wederpartij bevindende goederen blijven onze eigendom, totdat de opdrachtgever volledig jegens de opdrachtnemer heeft voldaan aan al zijn verplichtingen aangaande de overeengekomen tegenprestatie, of andere overeenkomsten als door de opdrachtgever met de opdrachtnemer gesloten ter zake van de levering van zaken en het daarmee samenhangend verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegen het door de opdrachtgever tekortschieten in de nakoming van dergelijke overeenkomsten, (waarin mede begrepen zijn vorderingen terzake van boete, rente en kosten) niet heeft voldaan.

2 Wij zijn, te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij  de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen indien de wederpartij in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen. Indien de wederpartij, ondanks schriftelijke aanmaning weigert zijn medewerking aan het terughalen van de geleverde goederen te verlenen, verbeurt hij een boete van € 500,- per dag dat hij hiermede in verzuim is/blijft.

3 Het is de wederpartij verboden de niet volledig betaalde goederen te vervreemden danwel te bezwaren met enig zakelijk recht ten behoeve van zichzelf of een derde.

12    RETENTIERECHT    

1 De opdrachtnemer is bevoegd de verplichting tot afgifte van zaken die onder hem berusten in het kader van de betrokken rechtspersoon of anderszins in het kader van een regelmatig contact, op te schorten totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen tot vergoeding van de door de opdrachtnemer geleden schade alsook betaling van de op de opdrachtgever openstaande bedragen, waaronder rente en kosten, heeft voldaan.

13 BETALING


1 Betalingen geschieden altijd vooruit via de website tenzij anders is overeengekomen. Als een factuur is of wordt verzonden is de factuurdatum in het algemeen bepalend voor de aanvang van de betalingstermijn. Indien echter facturering geschiedt na de datum van levering of uitvoering is steeds de leverings- of uitvoeringsdatum bepalend. De opdrachtnemer verstuurt de factuur binnen 5 werkdagen na levering of uitvoering, respectievelijk na voltooiing van de werkzaamheden. Alle betalingen geschieden uiterlijk 14 dagen na de datum als bedoeld in de voorgaande zin en wel door middel van overboeking op de bank- of girorekening van de opdrachtnemer zonder enige korting of schuldvergelijking. De op bank/giro- afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

2 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten, vervolgens ter voldoening van de door de wederpartij verschuldigde interest en wordt daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vorderingen.

3 Levering tegen factuurbedragen onder een telkens door ons nader vast te stellen limiet, geschiedt uitsluitend tegen betaling à contant. Factuurbedragen beneden deze limiet zijn, in afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, terstond opeisbaar.
    
4 Indien in gedeelten, wordt geleverd zijn wij tot geen verdere levering verplicht, voordat onze vorige facturen zijn voldaan.

14 RENTE EN KOSTEN 

1 De in het vorige artikel vermelde betalingstermijnen zijn fatale termijnen. De wederpartij is derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim bij het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn. Zodra de wederpartij in verzuim is hij vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

2 Alle door ons te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, met een minimum van € 50,-. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de door ons werkelijk gemaakte proceskosten.

15 ONTBINDING EN OPSCHORTING

1 Indien de wederpartij i n verzuim is met enige uit kracht der Wet, deze voorwaarden, danwel de overeenkomst op hem rustende verplichting, hebben wij het recht, zulks geheel te onzer keuze, en onverminderd het recht op vergoeding van geleden c.q. te lijden schade, de overeenkomst te ontbinden door zulks in een schriftelijke verklaring aan de wederpartij kenbaar te maken, danwel onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.

2 In gevallen dat de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstellingen van zijn bedrijf;
hebben wij de bevoegdheid om de nakoming van onze verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten tot dat de wederpartij zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft gesteld. Indien een dergelijke zekerheid niet binnen een door ons aan te geven redelijke termijn wordt gesteld, dan hebben wij het recht de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden, zulks onverminderd ons het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan.

3 Indien door ons, om welke reden dan ook, producten worden teruggenomen, worden deze gecrediteerd voor de waarde die te onzer beoordeling aan die producten moet worden toegekend, verminderd met de op de terugneming vallende kosten, onverminderd ons recht op vergoeding van de uit een en ander voor ons voortvloeiende schade.

4 Geringe afwijkingen ten opzichte van getoonde monsters, afbeeldingen en opgegeven metrages, zonder vermindering van kwaliteit, geven geen aanleiding tot ontbinding van de overeenkomt of tot uitspraak op enige schadevergoeding. Toleranties in maatvoering zijn de zelfde toleranties die onze toeleveranciers hanteren en gebruikelijk zijn in de branche.

16 GARANTIE

1 Alle door ArtSuppliesPro geleverde producten zijn vrij van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 1 jaar na levering zulks voor zover haar toeleveranciers dit bevestigen in hun voorwaarden.

2 Indien een product een fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel of vervanging indien herstel niet mogelijk is.

3 De garantie geldt niet indien de schade het gevolg is van een onjuiste behandeling. Van onjuiste behandeling is in ieder geval sprake indien producten niet droog en geconditioneerd zijn bewaard.

4 Veel producten zoals spieramen en lijsten zijn gemaakt van of met hout. Hout is een natuurproduct en daarom is ArtSuppliesPro niet aansprakelijk voor het in het hout optreden en/of aanwezig zijn van kleine scheuren, kleine spleten, kleine kieren, harskernen, kwasten, geringe kleurverschillen en/of onderling afwijkende nervatuur.

17 TOEPASSELIJK RECHT

1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.


18    GESCHILLEN

1 Alle geschillen waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

2 Het in lid 1 bepaalde laat onverlet ons recht het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter, danwel, indien daarover met de wederpartij, binnen een week na een daartoe strekkend voorstel van ons, overeenstemming kan worden bereikt, te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.